Baggrund og formål

En gruppe af skibhusborgere, repræsentanter fra lokale foreninger, institutioner, Sct. Hans Skole samt forretningsliv har siden januar 2015 arbejdet sammen i en arbejdsgruppe med at udvikle idéer til at skabe et lokalt forum i Skibhuskvarteret. Idéerne tog afsæt i erfaringerne fra Bolbro og Dalum, der siden 2014 har haft tilsvarende lokale fora, og som har modtaget penge fra Odense Kommune til nye borgerstyrede tiltag.

Det generelle formål med at skabe Skibhusforum er at øge den almene velfærd i kvarteret. Det kan opnås ved bl.a.

 • At skabe og øge kontakten mellem beboere, foreninger, kulturelle og sociale institutioner, skoler og erhvervsdrivende i Skibhuskvarteret
 • At skabe nye netværk og aktiviteter samt styrke og udvikle de bestående
 • At være med til at fremme aktivt og samskabende medborgerskab
 • At gøre Skibhuskvarteret endnu mere attraktivt at være borger, forening og forretningsliv i

Ved en opfyldelse af formålet kan vi også sammen skabe en større oplevelse af lokalt tilhørsforhold til Skibhuskvarteret.

Skibhusforum afgrænses mod syd af jernbanen og Thomas B. Thriges Gade; mod vest af havnen og kanalen; mod nord op til Stige Ø; mod nordøst af Skibhusskoven og Ejbygade og mod Sydøst og Øst af Kochsgade.

Økonomisk tilskud fra Odense Kommune og lokalt erhvervsliv

Arbejdsgruppen omkring etablering af Skibhusforum indsendte i efteråret 2015 en ansøgning til Odense Kommunes Forstadspulje, og i februar 2016 bevilgede Økonomiudvalget i alt kr. 310.000 til projektet.

Af det samlede beløb er kr. 90.000 øremærket til anskaffelse af forskellige ting med relation til Skibhuskvarteret (skibhusbænke, opslagstavler, bannere mm.), samt til oprettelse af hjemmeside og til dækning af mødeudgifter. Til dækning af disse udgifter har endvidere Kvickly Skibhusvej, Nordfyns Banks Skibhusfilial og Mødecenter ydet et tilskud på i alt kr. 20.000.

Det øvrige beløb fra Forstadspuljen er fordelt med kr. 20.000 til mødeafholdelse om borgerstyret budgettering samt kr. 200.000, som skal anvendes ud fra princippet om borgerstyret budgettering til idéer, som borgerne selv fremkommer med. Idéerne skal være med til at gøre livet kønnere, sundere, mere farverigt, festligt og mere attraktivt og inspirerende for os, der bor, er aktive og/eller arbejder i Skibhuskvarteret. Det unikke er, at det er os som borgere, der skal komme med idéerne og os, der skal stemme om, hvilke idéer der skal vinde pengene. Men det er altså også os, der selv skal sørge for at realisere idéerne, og samtidig os der får glæde og gavn af det der sker.

Kommunens ønske med at bevilge penge til borgerstyret budgettering er, at de ved at give borgerne en pengesum kan få ny inspiration til, hvordan man lokalt kan udvikle velfærden. Det startede i Bolbro og Dalum i 2014, og her i 2016 er det fortsat Bolbro og nu Skibhuskvarteret, der får glæde af den økonomiske indsprøjtning og de spændende muligheder, det medfører.

I Bolbro valgte man i 2015 at dele beløbet op i to puljer på hver 100.000 kroner – en pulje til projekter over 25.000 kroner og en pulje til projekter under 25.000, hvor ved flere projekter kan modtage støtte og blive realiseret.

Det er borgerne i Skibhuskvarteret, der skal indsende forslag til, hvad pengene ønskes at blive brugt til. Det er også borgere i Skibhuskvarteret, der skal stå for selve udførelsen af projekterne. Ansøgningerne vil blive behandlet af en gruppe bestående af skibhusborgere, repræsentanter fra lokale foreninger, institutioner, skole,  forretningsliv og repræsentanter fra Odense Kommune.

Kom og hør mere

Den mandag den 25.4. i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, afholder vi borgermøde, hvor du vil have mulighed for at høre mere om Skibhusforum og her kan du også komme med dine tanker, idéer og ønsker til forbedringer, nye aktiviteter samt møde andre mennesker fra Skibhuskvarteret.

Hver mandag indtil den 25.4. sidder der også repræsentanter fra arbejdsgruppen, og som er parat til at besvare dine spørgsmål og eventuelt hjælpe dig med dine idéer og tanker.

Hvordan?

Foreningen Skibhusforum afholder stiftende generalforsamling samme dag som borgermødet (den 25.4.), hvorefter de nærmere retningslinier for borgerstyret budgettering i Skibhus vil blive fastlagt.

Efterfølgende vil alle Skibhus-borgere, foreninger, institutioner eller klubber kunne indsende forslag til, hvad de gerne vil bruge pengene på.

Retningslinier for indstilling af idéer og ansøgninger til puljen på kr. 200.000.

I Kulturforum Bolbro har de følgende regler, som sandsynligvis vil minde meget om dem som Skibhusforum også vil vedtage:

 • Alle, som er bosat i eller har tilknytning til Bolbro Sogn, kan være med.
  Den idé-ansvarlige, der står som ansøger af tilskud fra puljen, skal være minimum 18 år.
 • Idéer kan komme fra privatpersoner, klubber, foreninger, institutioner og grupper.
 • Du skal have en god idé, som opfylder følgende:
 • Den skal gavne fællesskab og frivillighed i Bolbro.
 • Den skal være baseret på frivillig arbejdskraft.
 • Du/I skal være til stede på afstemningsdagen for at præsentere idéen og evt. svare på spørgsmål.
 • Idéen skal være realiserbar inden for 12 måneder.
 • Idéen må ikke påføre Odense Kommune udgifter, heller ikke i form af vedligeholdelse.
 • Idéen må ikke tjene et kommercielt formål.

Regler for afstemning

 • Alle, der på afstemningsdagen er fyldt 10 år og bor inden for Bolbro Sogn, må stemme på idéerne.
 • For at kunne stemme, skal du medbringe dit gule sundhedskort (sygesikringsbevis).

Du kan læse mere om borgerstyret budgettering på www.odense.dk/fio

På vegne af arbejdsgruppen

 

Yvette Christoffersen

Lars Kjærgaard

Formand for bestyrelsen ved Kvickly, Skibhusvej/
Personale-, salgs- og pr-ansvarlig ved Mødecenter Odense

Formand for Skt. Hans Gades Beboerforening/
Åben Skolemedarbejder ved Sct. Hans Skole

post@yvette.dk
tlf. 23646688

lars.kjaergaard@larsen.dk
tlf. 61465515